คณาจารย์ฝ่ายบรรพชิต

พระครูโสภิตวรกิจพิพัฒน์
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

พระมหาฉลอง เขมรโต
ครูสอนวิชาภาษาบาลี
พระมหาวิญญู กิตฺติเมธี
ครูสอนวิชาภาษาบาลี
พระมหาสนิท สมนฺตปาสาทิโก
ครูสอนวิชาบาลี
พระมหาอุทิศ ธีรวโร
ครูสอนวิชาภาษาบาลี

พระมหาวิทยา กิตฺติปญฺโญ
ครูสอนวิชาภาษาบาลี

พระมหาประดิษฐ์
วรกิตฺติ
ครูสอนวิชาภาษาบาลี
พระมหานพคุณ สาสนมนฺตี
ครูสอนวิชาภาษาบาลี
พระมหาอาทิตย์ อาทิตฺตปญฺโญ
ครูสอนวิชาภาษาบาลี
พระมหาจิรัฏฐ์ ปญฺญาวชิโร
ครูสอนคอมพิวเตอร์
พระมหานิรันดร์ ชุตินฺทโร
ครูสอนคอมพิวเตอร์
พระมหาภานุพงศ์ ธมฺมทสฺสี
ครูสอนสุขศึกษา

About admin

Check Also

คณาจารย์ฝ่ายฆราวาส

นายชาญนุสิษฐ์ ม …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น