ประวัติโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปีพุทธศักราช 2481 โดยมี พระมหาก่อ เขมรทสฺสี อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม ได้ดำเนินการจัดตั้งการศึกษาขึ้นครั้งแรก ชื่อว่า “ สำนักศึกษาปริยัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีพุทธศักราช 2501พระราชเขมากร (ก่อ เขมรทสฺสี) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้เปลี่ยนเป็นการศึกษาปริยัติธรรม แผนกบาลีวิสามัญศึกษา ชื่อว่า “ โรงเรียนบาลีมัธยมวัดไตรมิตรวิทยาราม ภาค 2 สาขา วัดโสธรวราราม ” โดยมี พระครูโสภณบรรณาสาร เป็นอาจารย์ใหญ่
ปีพุทธศักราช 2512พระราชพุทธิรังษี (จิรปุญฺโญ ด. เจียม กุลละวณิชย์) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนใหม่ ชื่อว่า “ โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่วัดโสธรวราราม ” ขึ้น เป็นโรงเรียนผู้ใหญ่แบบชั้นเรียน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ การศึกษาระดับ 3 (ป.6) และการศึกษาระดับ 4 (ม.3) โดยมี พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.9 (พระศรีสัจญาณมุนี) นายทะเบียนเป็นผู้ทำการแทนครูใหญ่ (พระธรรมเสนานี (จิรปุญฺโญ ด.เจียม กุลละวณิชย์) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร) ตลอดมา
ปีพุทธศักราช 2535พระพรหมคุณาภรณ์ (จิรปุญฺโญ ด.เจียม กุลละวณิชย์) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้นใหม่ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2535 ชื่อว่า “ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม” สังกัดกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบัน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) โดยมี พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นผู้จัดการโรงเรียน พระครูพิพิธวิหารกิจ (สมศักดิ์ ปสนฺโน) เป็นครูใหญ่ การเรียนการสอนใช้ศาลาการเปรียญและหอฉันเป็นห้องเรียน
ปีพุทธศักราช 2538 พระพรหมคุณาภรณ์ (จิรปุญฺโญ ด.เจียม กุลละวณิชย์) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบทรงไทย 3 ชั้น บนเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา เปิดใช้ดำเนินการเรียนการสอนในปีพุทธศักราช 2539
ปีพุทธศักราช 2540 พระราชมงคลวุฒาจารย์ (สุธีร์ สุนฺทโร) เป็นเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เสนอขอแต่งตั้ง พระพิพัฒน์กิจวิธาน (สุดใจ กนฺตจารี) เป็นผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของ พระราชมงคลวุฒาจารย์ เจ้าสำนักศาสนศึกษา โดยมี พระครูพิพิธวิหารกิจ (สมศักดิ์ ปสนฺโน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อและเลื่อนสมณศักดิ์เป็น : พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) เป็นอาจารย์ใหญ่

ปัจจุบัน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม สังกัดมหาเถรสมาคม กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) เป็นผู้จัดการโรงเรียน พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) เป็นผู้อำนวยการ พระครูสุตภาวนาพิธาน (สุวภัทร ชุติปญฺโญ) เป็นรองผู้อำนวยการ เปิดทำการเรียนการสอนทั้ง 3 แผนก (แผนกนักธรรม-บาลี-สามัญศึกษา) และพัฒนาโรงเรียนจนกระทั่งมีการบริหารจัดการที่เป็นรูปแบบสากลทั่วไป คือกระจายอำนาจการบริหารจัดการ ออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายงานวิชาการ ฝ่ายงานงบประมาณ ฝ่ายงานบุคคล และ ฝ่ายงานทั่วไป การบริหารจัดการและการจัดการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มาจัดการศึกษาในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนเข้าเรียนต่อเนื่องมาโดยตลอด เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 08.00น. – 21.00 น. หยุดเรียนวันโกน วันพระ และวันนักขัตฤกษ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบแรก ปีพุทธศักราช 2545 รอบสอง ปีพุทธศักราช 2549 และ รอบสาม ในปีพุทธศักราช 2556 โดยทั้งสามครั้งนั้น ทางโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

About admin

Check Also

คณาจารย์ฝ่ายฆราวาส

นายชาญนุสิษฐ์ ม …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น