ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ม.4

วิชา การผลิตสื่อวีดีโอ

  • รายละเอียด
  • ผู้สอน
รายละเอียด : วิชา แปลมคธเป็นไทย | คัมภีร์มังคลัตถทีปนี นี้ พระสิริมังคลาจารย์ นักปราชญ์ชาวเชียงใหม่ เป็นผู้แต่งขึ้น โดย นําพระบาลีจากพระไตรปิฎก เล่มที่ 25 มงฺคลสุตฺตปาลิ ประมาณหนึ่งหน้ามาอธิบายขยายความ เนื้อหาที่นํามาอธิบาย มีทั้งไวยากรณ์ วุตโตทัย อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา เป็นที่ยอมรับของนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท นานาประเทศ เป็นหนังสือที่มีคําอธิบายโดยอ้างอิงหลักฐาน จากแหล่งต่างๆ พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบด้วย ฉะนั้น จึงเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อพุทธบริษัทอย่างมาก ซึ่งภิกษุสามเณรก็นิยมนําไปเทศน์สั่งสอนชาวประชาอยู่เนืองๆ ในงานต่างๆ ไม่ว่าเป็นงานมงคลหรือแม้แต่อวมงคลก็ตาม นอกจากนั้นแล้ว ยังใช้เป็นหลักสูตรสําหรับผู้ศึกษาบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ. 4, 5 และประโยค ป.ธ. 7 อีกด้วย (คำนำจากหนังสือ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 1 ภาค 1 พิมพ์โดยวัดจากแดง)
ผู้สอน | พระมหาวิทยา กิตฺติปญฺโญ
วุฒิการศึกษา | ประโยค ป.ธ. 8 , พธ.บ. บริหารการศึกษา

เนื้อหาของวิชานี้

เรื่องที่ควรทำความเข้าใจก่อนเรียน

บทเรียนที่ 1 : มังคลัตถทีปนี คืออะไร
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 2 : ใครเป็นคนแต่ง
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 3 : ขยายความตอนใดของพระไตรปิฎก
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 4 : โครงสร้างของมังคลัตถทีปนี
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 5 : ความยากของการแปลมังคลัตถทีปนี
กดเรียน เอกสาร

พรรณนาความ : คาถาเริ่มต้น

บทเรียนที่ 1 : ปณามคาถา คาถาไหว้ครู
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 2 : เหตุเกิดขึ้นของมงคลสูตร
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 3 : ขอบเขตของมงคลสูตร
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 4 : อธิบายคำศัพท์ในคาถาเริ่มต้น
กดเรียน เอกสาร

พรรณนาความ : คาถาที่ 1

มงคลข้อที่ 1 – 2 : การไม่คบคนพาลและการคบบัณฑิต
กดเรียน
มงคลข้อที่ 3 : การบูชาคนที่ควรบูชา
กดเรียน

พรรณนาความ : คาถาที่ 2

มงคลข้อที่ 4 : การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
กดเรียน
มงคลข้อที่ 5 : ความเป็นผู้มีบุญมาแต่ปางก่อน
กดเรียน
มงคลข้อที่ 6 : การตั้งตนไว้ชอบ
กดเรียน

พรรณนาความ : คาถาที่ 3

มงคลข้อที่ 7 : ความเป็นพหูสูต
กดเรียน
มงคลข้อที่ 8 : ความเป็นผู้มีศิลปะ
กดเรียน
มงคลข้อที่ 9 : ความเป็นผู้มีวินัย
กดเรียน
มงคลข้อที่ 10 : วาจาสุภาษิต
กดเรียน

พรรณนาความ : คาถาที่ 4

มงคลข้อที่ 11 : การบำรุงมารดาบิดา
กดเรียน
มงคลข้อที่ 12 – 13 : การสงเคราะห์บุตรและภรรยา
กดเรียน
มงคลข้อที่ 14 : การงานไม่คั่งค้าง
กดเรียน

About witthaya phaenkaew

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น